Страница 1 из 1

Ïðîáëåìû ñ êîäèðîâêîé íà ôîðóìå?

СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 10:38 am
Estkin
Íèêàê íå ìîãó çàñòàâèòü áðàóçåð íîðìàëüíî îòáðàæàòü ýòîò ôîðóì...  ÷åì ìîæåò áûòü ïðè÷èíà? Êîäèðîâêà ó âñåõ íîðìàëüíî òóò ðàáîòàåò?

_________________
Àáèçççüÿíêà óøëà â Áîáðóéñê

СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 3:29 pm
admin
Пока никто не жаловался :).